RECAP AMA TOWN VENTURES x LEZME

  1. Marketing: we have a MKT team with experiences in blockchain. They have enthusiasm, lots of good ideas, market oriented and well researched.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Town Ventures

Town Ventures

6 Followers

Town Ventures là một quỹ đầu tư không được phân phối cho bất kỳ nhà đầu tư nào. Tổ chức Ama quảng cáo dự án và các đối tác của sàn giao dịch mexc